Boekingsvoorwaarden

Amondo GmbH is een bemiddelaar op het gebied van reizen, kan informeren, adviseren en reserveringen maken en verleent deze diensten in opdracht van de reiziger.

 

​De Travel Networker aangesloten bij Amondo GmbH kan een reservering voor de reiziger maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de door de reiziger gekozen dienstverlener. Amondo GmbH is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst bij reserveringen maken voor losse vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, en verzekeringen afgesloten voor de reiziger.

 

​De reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de in zijn opdracht door de Travel Networker via Amondo GmbH gemaakte reserveringen.

 

​De Travel Networker en Amondo GmbH zijn niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Wij zijn wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door ons zelf verleende diensten, zoals juiste advisering en correcte afhandeling van de reservering.

In het geval van een pakketreis (b.v. vlucht en hotel) treft u meer informatie via: https://www.consuwijzer.nl/vakantie-vrije-tijd/pakketreizen

 

​​De opdrachtgever is jegens de Amondo GmbH en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht (online of offline), ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven welke in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden meegegeven dan wel wordt nagezonden, deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

 

​​​De opdrachtgever is jegens Amondo GmbH aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en jegens de dienstverlener voor de verplichtingen die die voortvloeien uit de overeenkomst met deze dienstverlener. De overige reizigers zijn voor hun aandeel in de opdracht aansprakelijk.

​​

De reiziger verstrekt vóór het verstrekken van de opdracht alle gegevens en eventuele bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten omtrent hemzelf en de door hem aan te melden reizigers.


Amondo GmbH kan de prijzen van de op verzoek van de reiziger gereserveerde diensten niet garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.​


Eventuele wijzigingen in, of annuleringen van gereserveerde diensten kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. De kosten voortvloeiend uit wijzigingen of annulering worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

​​Verschuldigde bedragen dienen binnen de aangegeven termijnen te zijn voldaan. De reiziger die niet tijdig heeft betaald, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente en eventuele incassokosten verschuldigd. ​Indien betaling uitblijft wordt de overeenkomst geannuleerd tegen de van toepassing zijnde kosten.

Amondo GmbH zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. ​

​Amondo GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Amondo GmbH draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

 

​Voor zover de Amondo GmbH zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal 3 X de waarde van door de reisagent gefactureerde diensten. ​De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd en voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.

 

​​De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

​De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

 

Ondanks alles toch nog een klacht? In dat geval verwijzen wij u naar de volgende site: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL 

Adres: AMONDO GMBH | Friedrich-Breuerstr. 26-28 |  DE 53225 Bonn
Bezoekadres: Anna van Buerenplein 41| 2595DA Den Haag
 

Algemeen: Mail: info(at)amondo.nl | Telefoon 070 217 1103
BTW: 
UStID: DE 252 892 798|AG Bonn HRB14900
Bank: Deutsche Kreditbank AG IBAN DE20120300001020021703